Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de fotograaf en de klant en hebben voorrang op alle andere voorwaarden van de klant.

Artikel 1: Definities

  • Wedding Shoots (Rudy Moons) hierna genoemd ‘de fotograaf’: Breendonkstraat 34, 1840 Londerzeel. Wedding Shoots is een afdeling van PhotoworkZ.

1.2. De klant: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt om een opdracht uit te voeren in zijn naam en zijn opdracht.

1.3. De opdracht: een huwelijksfotografie, fotosessie, fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotoshoot, afdrukken, de online of offlinediensten, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 2: Prijs, offertes en annulering van reservaties

2.1. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en incl. taksen en BTW.

2.2. Offertes zijn geheel vrijblijvend voor beide partijen.

2.3. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

2.4. De opdracht wordt pas bekrachtigd en de datum van het huwelijk gereserveerd na ontvangst van het voorschot. Dit voorschot bedraagt 30% van het totaalbedrag, tenzij anders vermeld op de offerte. Het voorschot wordt gestort op het in de voetnoot vernoemde rekeningnummer met vermelding van naam en de datum van de opdracht.

2.5. Bij annulering door de klant wordt het volledige voorschot aangerekend. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering.

Artikel 3: Plaatsen van de bestelling (afdrukken, kaartjes, fotoalbum, usb-stick en andere)

3.1. De fotograaf besteedt het drukwerk uit aan een geselecteerd aantal bedrijven waarvan de afdrukkwaliteit gekend is

3.2. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de teksten. Indien verkeerde teksten worden doorgegeven zal de klant alle kosten dragen van de herdruk.

3.3. Een bestelling verbindt de fotograaf niet voordat ze schriftelijk is bevestigd. (E-mail, bestelbon, brief,…)

3.4. De bestelling wordt pas geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen.

3.5. Indien het drukwerk, USB-stick vervat zitten in de offerte, zal het afleveren hiervan gebeuren na betaling van het openstaand saldo.

Artikel 4: Betalingen

4.1. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar dertig dagen einde van de maand. Ingeval van laattijdige betaling, zal zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van dit factuurbedrag, tenzij een grotere schade bewezen wordt.

4.2. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant per email een bevestiging van de bestelling alsook de overeenstemmende factuur, zodat de klant het bedrag kan overmaken op de bankrekening van de fotograaf. Na ontvangst van de betaling kunnen de bestellingen van zodra deze door de printservice geleverd zijn afgehaald worden door de klant bij de fotograaf.

 

Artikel 5: Levering van drukwerk

5.1. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertraging of leveringsproblemen die kunnen worden toegeschreven aan derden.

5.2. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product.  Deze is afhankelijk van de tijd dat het fotolab nodig heeft om de afdrukken te maken en te verzenden.

5.3. De levertijd gaat steeds in na ontvangst van uw betaling voor het bestelde drukwerk.

 

Artikel 6: Overmacht

6.1. In geval van overmacht dient de fotograaf de klant daarvan met spoed mededeling te doen.

6.2. Bij verlies van data door technische oorzaak zal de fotograaf een voorstel doen om de huwelijksshoot over te doen, de kosten van make-up, kapper, huur van kledij en voertuigen zijn op kosten van de fotograaf.

6.3. In geval van ziekte zal de fotograaf proberen om een collega fotograaf de huwelijksfotografie te laten uitvoeren

6.4. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet leveringen van materialen en halffabricaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de opdracht en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

 

Artikel 7: Kwaliteit van het werk

7.1. De fotograaf verklaart naar eigen normen kwalitatieve opnamen te maken en deze in zijn eigen stijl te maken en te bewerken.

7.2. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, nooit een resultaatsverbintenis.

7.3. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

 

Artikel 8: Toeleveranciers

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdracht te komen.

 

Artikel 9: Correcties – wijzigingen – kleurafwijkingen

9.1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige – of grammaticale fouten.

9.2. De fotograaf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur.

Artikel 10: Klachten

10.1. Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van het werk, kunt u de fotograaf per email: rudy@weddingshoots.be informeren.

10.2. Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum.

10.3. Na een termijn van acht dagen na de uitvoering of factuurdatum wordt geen protest meer aanvaard.

 

Artikel 11: Auteursrecht – Vermogensrecht (Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)

11.1. De klant bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia’s en/of foto’s en/of tekeningen; noch in analoge, noch in digitale vorm.

11.2. Het bruidspaar noch de ouders of voogd heeft geen exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

11.3. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden.

 

Artikel 12 Portretrecht

12.1. De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien de klant of gefotografeerde personen géén toelating verstrekt tot dit recht moet ten laatste binnen de 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld worden.

 

Artikel 13: Bewaring van de digitale bestanden

13.1. De foto’s die door de fotograaf gemaakt werden worden minimaal gedurende  9 maanden na afloop van de sessie bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op géén enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

 

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens.

14.2. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de klant of de personen/dieren die gefotografeerd worden tijdens de fotosessie.

14.3. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant vóór, tijdens of ná de fotosessie.

14.4. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan de fotograaf niet verantwoordelijk gesteld worden. In bepaalde omstandigheden zoals bv. bij verplaatsingen, of bij een hoge waarde van de voorwerpen, kan de fotograaf de goederen laten verzekeren en is de fotograaf gerechtigd de kosten daarvan aan de klant door te rekenen. Dit dient duidelijk in de offerte te zijn weergegeven.  Indien de klant de fotograaf hiervan niet op de hoogte brengt, treft de fotograaf geen enkele verantwoordelijkheid.

14.5. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingsrechten, merkenrechten, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium, zelfs indien de selectie van de afgebeelde persoon door de fotograaf in opdracht van de klant werd verricht. Desgevallend zal de klant de fotograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens de fotograaf ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de klant.

14.6. De aansprakelijkheid van de fotograaf bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. De fotograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de klant.

14.7. De fotograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven x-stralen controle e.d., verlies door luchthaven-, post- of koerierdiensten. Deze opsomming is niet limitatief. In al die gevallen is ook het honorarium van de fotograaf volledig verschuldigd. Ingeval de aansprakelijkheid van de fotograaf toch in het gedrang zou komen, kan de door hem verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het honorarium voor die bepaalde opdracht.

 

Artikel 15 Wijzigingen voorwaarden

15.1. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De klant dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.  De meest recente versie van de algemene voorwaarden wordt gepubliceerd op onze website http://weddingshoots.be.